Efter kendelsen

Hvis nævnet giver forbrugeren helt eller delvist medhold i klagen, får din virksomhed en frist på 30 dage til opfyldelse af kendelsen.

Hvis sagen er startet efter 1.1.2010:
Hvis din virksomhed ikke ønsker at være bundet af en kendelse, hvor forbrugeren har fået helt eller delvist medhold, skal din virksomhed senest 30 dage efter kendelsen er forkyndt, give Håndværkets Ankenævn skriftlig besked herom. I så fald kan begge parter føre sagen ved de almindelige domstole.

Din virksomhed kan også vælge at anmode om genoptagelse af sagen inden for 30 dages fristen. I så fald sættes fristen i bero, indtil der er taget stilling til genoptagelsesspørgsmålet. Genoptagelse af en sag kræver, at ”særlige grunde” taler for det.

Hvis din virksomhed ikke giver Håndværkets Ankenævn besked om, at den ikke ønsker at være bundet af afgørelsen senest 30 dage fra forkyndelsen og heller ikke har anmodet om, at sagen genoptages, kan nævnets afgørelse tvangsfuldbyrdes ved fogedretten. Det betyder, at forbrugeren kan gå direkte i Fogedretten med kendelsen og søge dækning for sit økonomiske krav, som fremgår af kendelsen.

Særligt vedrørende renter:
Hvis rentespørgsmålet ikke er rejst i sagen, eller hvis det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, vil nævnet normalt ikke tage stilling hertil.

Håndværkets Ankenævn

Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.​

7020 2537 (Kl. 13-15)

E-mail: ​