Efter kendelsen

Hvis nævnet giver dig helt eller delvist medhold i klagen, fastsættes en frist på 30 dage for virksomheden til opfyldelse af kendelsen.

Hvis virksomheden ikke vil opfylde en kendelse, hvor du har fået helt eller delvist medhold, skal virksomheden senest 30 dage efter, kendelsen er forkyndt, give Håndværkets Ankenævn skriftlig besked herom. I så fald er du nødsaget til at føre sagen ved domstolene, hvis du vil gennemføre dit krav.

Virksomheden kan også vælge at anmode om genoptagelse af sagen inden for 30 dages fristen. I så fald sættes fristen i bero, indtil der er taget stilling til genoptagelsesspørgsmålet.

Hvis virksomheden ikke giver Håndværkets Ankenævn besked om, at den ikke ønsker at være bundet af afgørelsen senest 30 dage fra forkyndelsen og heller ikke har anmodet om, at sagen genoptages, kan nævnets afgørelse tvangsfuldbyrdes ved fogedretten. Det betyder, at du kan gå direkte i fogedretten med kendelsen og søge dækning for dit økonomiske krav, som fremgår af kendelsen. I den forbindelse skal du bede om en erklæring fra ankenævnet, som skal bruges i fogedretten.

Hvis virksomheden inden 30 dage fra forkyndelsen meddeler Håndværkets Ankenævn, at den ikke ønsker at være bundet af afgørelsen, har du følgende muligheder:

  • Hvis virksomheden er tilsluttet en af de tilknyttede organisationer, kan du kontakte organisationen med henblik på, at garantiordningen indtræder i sagen.
  • Hvis virksomheden ikke er tilsluttet en organisation, eller garantiordningen ikke vil indtræde i sagen, og du har en retshjælpsforsikring, kan du spørge om forsikringsselskabet vil dække omkostningerne til sagens behandling ved domstolene.
  • Hvis du ikke har disse muligheder, kan du søge omkostningsdækning til sagens behandling ved domstolene. Se dette link.


Særligt vedrørende renter:
Hvis rentespørgsmålet ikke er rejst i sagen, eller hvis det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, vil nævnet normalt ikke tage stilling hertil.

Håndværkets Ankenævn

Islands Brygge 26
2300 København S

Tlf.​

7020 2537 (Kl. 13-15)

E-mail: ​